เทคโนโลยีใหม่ที่เข้ามาท้าทายองค์กรในยุค Digital Economy เทคโนโลยีใหม่ที่เข้ามาท้าทายองค์กรในยุค Digital Economy
สิ่งที่อยากจะฝากคือ ผมอยากให้คนไทยหันมามองและทำความเข้าใจกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีความพร้อมมากขึ้น ซึ่งทั้ง 3สมาคม สมาคม CIO, สมาคม CSA และ สมาคม TITAA พยายามนำข้อมูลเหล่านี้มานำเสนอต่อทุกท่าน เพื่อสร้างให้เกิดสมดุลระหว่างเทคโนโลยีใหม่และที่กำลังใช้อยู่ ให้องค์กรไม่ล้าหลังหรือลักลั่นในการใช้เทคโนโลยีมากจนเกินไป เพราะทุกองค์กรต้องอาศัยเทคโนโลยีในการปรับปรุงพัฒนาบริการ ซึ่งหากเราอัพเดทให้เท่าทันเทคโนโลยี เราก็สามารถที่จะมาประยุกต์ใช้กับองค์กร เพื่อพัฒนาองค์กรให้ประสบความสำเร็จได้มากยิ่งขึ้น และไม่ลงทุนสูงนัก


Presenations on Track A: CIO and CSO Alignment Presenations on Track A: CIO and CSO Alignment
Download Presentations on Track A Mr. Chainarong Chochai, Deputy Director-General, DBD , Mr. Chalermpol Tuchinda, Director, Software Park


Presentation on Track B: New Technology Presentation on Track B: New Technology
Download Presentation on Track B Dr. Putchong Uthayopas, Vice President for Information Technology, Kasetsart University , Dr. Adisorn Tuantranont, Director, Thai Organic and Printed Electronics Innovation Center, National Electronics and Computer Technology Center


Presentation on Track C: New Government Architecture and Process Presentation on Track C: New Government Architecture and Process
Download Presentation on Track C: New Government Architecture and Process Dr.Kritchalach Thitikamol, Vice President, IT strategy and architecture, Kaitnakin Bank, Mr.Niyom Jindapateep, Executive Vice President (Information Technology), Thailand Post Company Limited, Mrs.Vunnaporn Devahastin, Senior Advisor, OPDC, Mrs.Jantima Sirisaengtaksin, Advisor, ETDA


Presentation on Track D: New Frontier of Risk in Digital Economy Era Presentation on Track D: New Frontier of Risk in Digital Economy Era
Download Presentation on Track D: New Frontier of Risk in Digital Economy Era Mrs.Bhusadi Muhphayak, Senior Director, Information Technology Department, Bank of Thailand , Mr.Ekkorn Rattanaekkawin, Business Development Director, ACIS Professional Center Company Limited


บทสัมภาษณ์ ผศ.ดร.สันติพัฒน์ อรุณธารี หัวข้อ การบริหารงานด้านไอที บทสัมภาษณ์ ผศ.ดร.สันติพัฒน์ อรุณธารี หัวข้อ การบริหารงานด้านไอที
จากประสบการณ์การทำงานที่เคยเป็นทั้ง System Integrator และ Owner ผมเห็นว่าการบริหารงานทางด้านไอทีเป็นสิ่งที่ผู้บริหารทั้ง CEO และ CIO ควรให้ความเอาใจใส่ และให้ความสำคัญไปพร้อมกันๆ นอกเสียจากการมุ่งไปที่ความสดใหม่ของเทคโนโลยีหรือตื่นเต้นไปกับ Buzzword เพราะการบริหารงานด้านไอทีนั้นหมายถึงการเลือกเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับองค์กร ตอบโจทย์ Business Strategy และ Business goal เพื่อนำมาสร้างศักยภาพและเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กรส่งผลให้ให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ในเวลาเดียวกัน โดยเฉพาะการบริหารคน IT และบริหารความคาดหวังของผู้ใช้


บทสัมภาษณ์ Khun Hong Sin Kwek Association Dev Advisor, ASEAN Chief Information Officer Association เกี่ยวกับความคิดเห็นเรื่อง Digital Economy บทสัมภาษณ์ Khun Hong Sin Kwek Association Dev Advisor, ASEAN Chief Information Officer Association เกี่ยวกับความคิดเห็นเรื่อง Digital Economy

In your opinion, What do you think about Digital Economy and how Digital Economy will develop Thailand?

Digital Economy is a buzz word right now. It is a topic that the spoken discuss across many of the ASEAN countries. Actually, Digital Economy is not new. This is the revelation of the internet. The revolution of the change of the social media. People have to move with this change for the advance of the technology.Digital Economy โดย อ.เมธา สุวรรณสาร Digital Economy โดย อ.เมธา สุวรรณสาร
การที่รัฐบาลจะส่งเสริม และผลักดันให้มีนโยบายทางด้าน Digital Economy หรือที่เรียกกกันว่า เศรษฐกิจดิจิตอล ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนประเทศไทยไปอีกก้าวหนึ่ง และเป็นก้าวที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะ Digital Economy ได้เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมการบริหารการจัดการในทุกระดับ อันเกิดจากวิวัฒนาการทางเทคโนโลยียุคใหม่ ที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว และมีผลกระทบไปถึงกระบวนทัศน์ หรือแนวความคิดใหม่ของการบริหารและการจัดการที่ดี เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างคุณค่าเพิ่ม (Value Creation) ซึ่งเป็นไปตามหลักการบริหารการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Governance) นั้น มีเรื่องที่ควรพิจารณานอกเหนือจากการปรับปรุง กฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบและคำสั่งต่าง ๆ ที่มีความขัดแย้งกับกระบวนการตัดสินใจที่จะนำไปสู่การปฏิบัติในเรื่องของ Digital Economy บางมุมมอง


บทสัมภาษณ์ อ.ปริญญา หอมเอนก, President and Founder ACIS PROFESSIONAL CENTER CO.,LTD. เกี่ยวกับความคิดเห็นในเรื่อง Digital Economy บทสัมภาษณ์ อ.ปริญญา หอมเอนก, President and Founder ACIS PROFESSIONAL CENTER CO.,LTD. เกี่ยวกับความคิดเห็นในเรื่อง Digital Economy
กับบริบทใหม่ที่ SMIC ได้ทำให้คนในยุคปัจจุบันหันมาใช้ Smart Phone เพิ่มมากขึ้น ทั้งเช็คอีเมล์ ทำธุรกรรมบนมือถือ การเช็ค facebook หรือ การใช้ประโยชน์จากแอพลิเคชั่นต่างๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้กำลังเป็นแรงกระเพื่อมสำคัญให้ยุคดิจิตอลเกิดขึ้นอย่างเต็มรูปแบบ ก่อกำเนิดธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ อาทิ การสร้างรายได้จากสปอนเซอร์ที่ให้การสนับสนุน Facebook Fanpage ที่ได้รับความนิยมและมียอดฟอลโล่ว์สูง,


บทสัมภาษณ์ ดร.รอม หิรัญพฤกษ์ ตำแหน่ง คณะกรรมการระบบชำระเงินธนาคารแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับความคิดเห็นในเรื่อง Digital Economy บทสัมภาษณ์ ดร.รอม หิรัญพฤกษ์ ตำแหน่ง คณะกรรมการระบบชำระเงินธนาคารแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับความคิดเห็นในเรื่อง Digital Economy

ในปัจจุบัน Digital Economy ไม่ใช่เรื่องใหม่อีกแล้ว นานาประเทศต่างตื่นตัวและขานรับ ยกตัวอย่างเช่นประเทศเพื่อนบ้านเรา ที่มีโครงการ Digital Malaysia อันเป็นส่วนหนึ่งของภาพรวม Malaysia Vision 2020 ซึ่งเป็นการวางวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้บรรลุเป้าหมายมาตั้งแต่ปี 1990 ประเทศไทยก็มีแผนในลักษณะนี้มาหลายรอบในยี่สิบปีที่ผ่านมาแต่อาจขาดความจริงจังและต่อเนื่องไปบ้างในอดีตทำให้ไม่เห็นผลสำเร็จPage 1 of 2First   Previous   [1]  2  Next   Last